Inservice: Kidney

Mini Nephrectomy: Surendra Shenoy, MD, PhD